PLANCAIXA OPORTUNITAT, PLA DE PENSIONS


 

Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Data de consulta: 17/04/2014


Objectius de la inversió: Inversió del 25% del total de patrimoni en actius de renda fixa i un 75% en actius de renda variable. La inversió en renda variable serà superior al 50%.Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 3.412
Patrimoni [15-04-2014]: 47.393.759,17 €
Valor de participació al tancament del dia [15-04-2014]: 9,22476725 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (15/04/2014)

Actius del Mercat Monetari (5,91%)

Deute Públic (11,61%)

Dipòsits (6,36%)

Fons d'inversió (53,65%)

Renda Fixa (7,97%)

Tresoreria (14,5%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:5,65%
 • Últims 5 exercicis:9,16%
 • Últims 10 exercicis:4%
Rendibilitat anual (%)
Navegador no compatible amb Java
Rendibilitat mensual any actual
Navegador no compatible con Java

Rendibilitat actual
(dades a 15/04/2014 )

Des de 01/01/2014:

-1,89%

Últims 12 mesos:

10,08%
Rendibilitat:
20092010201120122013
27,21% 3,33% -11,72% 11,79% 19,49%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
 • Auditor del fons: Deloitte S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 2 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,15 %
 • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0059% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancaris i altres despeses extraordinàries.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa